Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot een van de vermelde bepalingen, dan kunt u zich wenden tot Schaatsland (zie Artikel 17 – Contact).

Onze algemene voorwaarden zijn op  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder depotnummer

1 – Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en Schaatsland gesloten worden. Een afnemer kan in dit geval zowel een particulier als een bedrijf zijn.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

2 – Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s (€) en inclusief  21% B.T.W.

Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling heeft voltooid, ontvangt de afnemer vrijwel direct, doch binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail. Deze opdrachtbevestiging fungeert direct als factuur met BTW vermelding.

Schaatsland kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

3 – Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten) vermeld.

Betaling is mogelijk door:
•    Overboeking: Betaling dient binnen 2 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan.
•    Onder rembours: Betalen (graag met gepast geld) aan de postbode bij aflevering aan de deur.
•    Contante betaling: Betalen (graag met gepast geld) aan het afhaalpunt van Schaatsland bij het zelf afhalen van de bestelling (na afspraak).

4 – Betalingsverplichting
Als afnemer in gebreke blijft aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan Schaatsland niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Schaatsland moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.

De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Schaatsland kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Schaatsland blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Schaatsland verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

5 – Bezorgkosten
Bezorgkosten brengen wij slechts eenmaal per bestelling in rekening. Ook als een bestelling niet in een keer bezorgd wordt.

Bezorgkosten worden als volgt in rekening gebracht:
•    Binnen Nederland: 7,25 euro (tot 18 kilo).
•    Zelf afhalen aan het afhaalpunt van Schaatsland: gratis.

6 – Aanbiedingen
Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door Schaatsland vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Schaatsland kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7 – Beëindiging
Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum worden geannuleerd. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.

Tijdens natuurijs geld een termijn van 2 dagen na orderdatum, uw order zal per email bevestigd worden.

Schaatsland zal alleen met opgave van redenen een order beëindigen of een afnemer weigeren.
Indien een afnemer niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert is de afnemer betalingsplichtig. Schaatsland is gerechtigd reserveringskosten aan de afnemer door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen word geannuleerd of niet voldaan wordt.

8 – Levering
Alle artikelen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan DPD.

Normaliter zal bij elke bestelling die aangeboden wordt aan DPD, de afnemer, per e-mail, op de hoogte gebracht worden.

Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben dan 5 werkdagen, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De afnemer heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

9 – Afkoelingsperiode
Na ontvangst van de door de afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 7 werkdagen na ontvangst retour te zenden. Tijdens natuurijs geldt een afkoelingsperiode van 2 dagen. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden.

Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, minus door Schaatsland gemaakte verzendkosten en eventuele creditcard provisies, binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen met Schaatsland.

Dit recht is niet meer van toepassing indien:
•    Kleding gedragen en/of gewassen is.
•    De afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
•    Vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Schaatsland gaat er vanuit dat de afnemer de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Schaatsland worden NIMMER in ontvangst genomen.

10 – Garantie
Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

Op alle artikelen is ´Niet goed, geld terug´ garantie van toepassing, met in acht name van de vervalbepalingen welke vermeld zijn bij de bepalingen bij afkoelingsperiode. Indien er aanspraak gemaakt wordt op de ´Niet goed, geld terug´ garantie, dient u dit altijd binnen bekwame tijd na ontdekking (met een maximum van een maand na ontvangst) aan te melden, waarna de afnemer de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel, terug storting van het betaalde of herstel van het defect te kiezen. De eventuele verzendkosten zijn geheel voor rekening van Schaatsland.

Op alle artikelen die door Schaatsland geleverd worden, is een fabricagegarantie van toepassing. Dit verschilt per merk. In geval van garantieproblemen wordt dit per situatie bekeken en wordt er eventueel een oplossing geboden.

Deze garantie vervalt wanneer:
•    De afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
•    De afnemer de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
•    Het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is

In geval van een ´Niet goed, geld terug´ garantie, defect of fabricagefout aan een door Schaatsland geleverd artikel, kunt u contact opnemen met Schaatsland (zie Artikel 17 – Contact).

11 – Retourzendingen
In het kader van Wet Kopen op Afstand hanteert Schaatsland.nl een bedenkperiode van 7 dagen na aflevering. Bij natuurijs is de bedenkperiode 2 dagen na aflevering. Binnen deze periode mag een product retour gezonden worden zonder opgaaf van reden, mits volledig onbeschadigd en in originele verpakking. Indien u een product wilt retourneren, neem dan contact met ons op via info@schaatsland.nl. In de mail vermeldt u duidelijk welke bestelling u wilt retourneren, voorzien van ordernummer. Geef ook aan of u het product wilt ruilen of het aankoopbedrag wilt laten crediteren. U neemt zelf de portokosten voor het terugsturen voor uw rekening. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Het pakket, in degelijke verpakking, dient voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden geweigerd. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de koper. Restitutie van het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen plaatsvinden.

Klant dient bij een retourzending de richtlijnen voor retourzending in acht te nemen. Schaatsland zal, indien pakket verkeerd verzonden, kosten in rekening brengen.

Foutieve zending:                                  
Het is eenvoudig om de doos die al om de schaatsen zit te gebruiken als doos om retour te sturen. Wij sturen onze schaatsen ook niet op deze manier en verwachten het ook niet zo terug te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de doos wordt dicht getapet en gebruikt wordt. Wanneer een retourzending op deze manier bij ons binnenkomt zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Goede zending:
Pak de doos van de schaatsen zorgvuldig in in inpakpapier of verpakkingsfolie. Het inpakken in een stevige zwarte of blauw vuilniszak is in het verleden ook een succesvolle methode gebleken. Zorg er dan alleen voor dat de doos niet kan schuiven in de doos door de zak stevig om de doos vast te plakken. U kunt de schaatsen ook inpakken in een blanco doos of pakketdoos. De verpakkingskosten voor retourzendingen zijn voor de afnemer en Schaatsland zal deze kosten niet vergoeden.

12 – Aansprakelijkheid
Schaatsland is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Schaatsland nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Per situatie zal een oplossing gezocht worden.

De door Schaatsland aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.

13 – Privacy & Veiligheid
Alle persoonsgegevens worden bij Schaatsland opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Voor verzending van persoonlijke- en vertrouwelijke gegevens van en naar onze webserver, wordt gebruik gemaakt van SSL technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit is een beveiligingstechnologie waarmee gegevens veilig over het Internet worden verzonden. De informatie, welke met SSL verzonden wordt, wordt gecodeerd van de cliënt naar de webserver verzonden, waardoor de informatie vrijwel onmogelijk door onbevoegden gelezen kan worden. U bent er tevens zeker van dat u communiceert met het domein, wat in de adresbalk vermeld is.

De persoonsgegevens, die door een gebruiker in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van Schaatsland. Indien de gebruiker GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan de gebruiker zich altijd afmelden. Op elk e-mailbericht, dat vanuit de e-mailservice van Schaatsland verzonden wordt, is een link vermeld waarmee de gebruiker zich kan afmelden, waarna uw gegevens direct worden verwijderd.
Indien noodzakelijk kan de afnemer en gebruiker de persoonlijke gegevens opvragen en eventueel verwijderen, met dien verstande dat dit geen problemen geeft met de verwerking van de bestelling. Het opvragen van de persoonsgegevens kan uitsluitend schriftelijk bij Schaatsland (zie Artikel 17 – Contact). Het verwijderen van de persoonsgegevens kunt u per e-mail mededelen aan Schaatsland (zie Artikel 17 – Contact) onder vermelding van ‘Verwijdering Persoonsgegevens”. U ontvangt binnen 10 werkdagen per e-mail een  bevestiging.

Om een bezoeker te kunnen identificeren tijdens het winkelen, om te kunnen bepalen of de bezoeker is ingeschreven in de e-mailservice en om aan te geven of er nieuwe producten na het laatste bezoek aanwezig zijn, maakt Schaatsland gebruik van zgn. cookies. Dit zijn kleine bestandjes die voor een bepaalde tijd op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

Schaatsland maakt gebruik van een Payment Service Provider MultiSafePay gevestigd te Amsterdam, een onafhankelijke centrale betaling provider welke zorg draagt voor alle betalingen met uitzondering van rembourszending of doorlopende incassomachtiging. Schaatsland is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van privacybeleid van MultiSafePay. Het privacybeleid van MultiSafePay wordt beschikbaar gesteld op url: //www.multisafepay.com

Schaatsland stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan een Payment Service Provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar de Payment Service Provider.

Zie verder ons Privacy-beleid.

14 – Klachten
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kunt u contact zoeken met onze service afdeling (zie Artikel 17 – Contact).

Schaatsland zal binnen twee werkdagen op klachten reageren en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal afnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

15 – Geschillen
Schaatsland zal altijd proberen om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met afnemer op te lossen.
Mochten Schaatsland en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Alkmaar.

16 – Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van Schaatsland.

17 – Contact

Adres (Geen winkel):
Kernreactorstraat 48
3903LG Veenendaal

Mail:  info@schaatsland.nl

IBAN nummer: NL39RABO0308476328
BTW nr: NL169186684B01
KvK nr: 64196038